Illustratie met verschillende dieren

Win een jaar lang gratis dierenvoeding

Deelnemers maken kans op een jaar lang gratis dierenvoeding. 

De tweede prijs is een tegoedbon van 100 euro te besteden bij Steck Dier

De de derde prijs is een tegoedbon van 50 euro te besteden bij Steck Dier

Deelnemers – Deze actie is voor deelnemers in Nederland en België van 18 jaar of ouder. Indien je onder de 18 jaar bent, dien je aantoonbare toestemming te hebben van je ouders of voogd om mee te doen. Om mee te kunnen doen aan deze actie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. De enige manier van deelname is digitaal, door middel van het invullen van het formulier. Alle website gebruikers die zich gedurende de actieperiode zoals hieronder genoemd hebben aangemeld voor de ‘Win een jaar lang gratis dierenvoer actie’ zullen aangemerkt worden als “Deelnemer”.

Deelname – Deelname is gratis. De looptijd van deze actie is van 6 september 2023 (00:01 uur) tot en met 8 oktober 2023 (23:59 uur). De deelname aan deze actie gebeurt exclusief via elektronische weg.

Organisatie – Deze actie wordt georganiseerd door Steck Utrecht

Persoonsgegevens – De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze actie zijn de persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van deze actie aan ons worden verstrekt. De aanvullende persoonsgegevens van de Winnaars (bijv: adresgegevens) zullen enkel door Steck worden gebruikt voor het toesturen van de prijs en eventuele service-mails. De persoonsgegevens die bij deelname worden verstrekt, zullen door Steck strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden opgeslagen c.q. verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

Wijziging – Steck behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder verantwoording te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Steck naar redelijkheid en eigen goeddunken;

Winnaar – Uit de Deelnemers van deze actie die in aanmerking komen om een Prijs te winnen wordt door Steck op 9 oktober de winnaar van de actie willekeurig geselecteerd. Elke Deelnemer komt slechts één maal in aanmerking voor de prijs.

Deze prijs onder deze actie is strikt persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of enige andere compensatie. Steck Utrecht is voorts niet verplicht om te communiceren of te corresponderen over de uitslag van deze actie.

Prijs – Win een jaar lang gratis dierenvoer met een totale verkoopwaarde van maximaal 1000 euro. Deze zal in 4 delen, per kwartaal verzonden worden. Per kwartaal wordt de prijs in een verrassend pakket met verschillende soorten kaarsen kosteloos opgestuurd.

De prijs zal in 4 delen op de volgende data worden opgestuurd.
1e deel: 1 november 2023
2e deel: 1 februari 2024
3e deel: 1 mei 2024
4e deel: 1 augustus 2024

De tweede prijs (100 euro tegoed, te besteden bij Steck Dier) en de derde prijs (50 euro tegoed, te besteden bij Steck Dier) worden in 1 keer in de vorm van een tegoedbon uitgekeerd.

Aansprakelijkheid – Steck kan, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de actie of ontvangst of gebruik van de prijs, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade als gevolg van het, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen aan of uitgesloten worden van de actie en/of de geschiktheid van, een gebrek in of de niet-conformiteit van de prijs;

Uitsluiting – Steck heeft het recht om een Deelnemer van deze actie – en daarmee de kans op het winnen van een Prijs – uit te sluiten indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige, onduidelijke of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze bedrog pleegt of tracht te plegen. Massa-inzendingen, deelnames door of via derde partijen of verenigingen, macro’s of andere geautomatiseerde middelen en deelnames die niet volledig voldoen aan de vereisten van de Actievoorwaarden, worden uitgesloten. Wanneer een Deelnemer een computersysteem gebruikt of manipuleert om de Actievoorwaarden te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van ‘scripts’, manipulatie van IP-adressen, het gebruik van identiteit of log-in gegevens van derden, het gebruik van enige andere geautomatiseerde middelen om bijkomende inzendingen te genereren, en ieder ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de geest van de actie, zullen deze Deelnemer en al dergelijke deelnames van de actie worden uitgesloten. In al dergelijke gevallen zal enige toekenning van een prijs nietig zijn.

Toepasselijk recht – Op de actie is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen in verband met de actie die niet minnelijk geregeld kunnen worden, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam.

Toepasselijkheid van voorwaarden – Door deelname aan de actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.